Instructiuni privind efectuarea de traduceri in cadrul activitatii notarilor publici

ORDIN  Nr. 233/C din 14 februarie 1996
pentru completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 36/1995,
adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995
ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 37 din 21 februarie 1996

Acest ordin a fost modificat prin Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, din 24.07.2013, in vigoare de la 11.08.2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 479 din 01.08.2013, pe care l-am atasat si noi in extras aici

In baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 450/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, avand in vedere dispozitiile art. 8 lit. j), art. 94 si art. 107 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale, precum si dispozitiile art. 38 alin. 2 si art. 102 din regulamentul de punere in aplicare a acestei legi,
ministrul justitiei emite urmatorul ordin:
Art. 1
Se aproba Instructiunile privind efectuarea si legalizarea traducerilor in cadrul activitatii notarilor publici, cuprinse in anexa nr. 1, intocmite in completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995.
Art. 2
Se aproba lista, cuprinsa in anexa nr. 2, cu persoanele autorizate sa efectueze traduceri in cadrul activitatii notarilor publici, in si din limbile mentionate pentru fiecare.
Lista se actualizeaza anual.
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 3
Traducatorii autorizati pentru limbile straine mentionate in anexa nr. 2 pot sa indeplineasca si activitatea de interpreti, atat la intocmirea actelor de catre notarul public, cat si in activitatea judiciara, la solicitarea instantelor judecatoresti sau a organelor de urmarire penala, in conditiile legii.
Art. 4
Compartimentul de specialitate notariala din cadrul Ministerului Justitiei va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin si va comunica anexa nr. 2 la camerele notarilor publici, curtile de apel, Ministerul Public, precum si la Ministerul de Interne.
Art. 5
Prezentul ordin inlocuieste Instructiunile nr. 18/J din 15 mai 1961 si nr. 39/J din 5 august 1961 ale Ministerului Justitiei, a caror aplicare a incetat la expirarea termenului prevazut de art. 109 din Legea nr. 36/1995, si Ordinul ministrului justitiei nr. 1.737/C din 20 noiembrie 1995, precum si orice alte dispozitii contrare.
Art. 6
Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, impreuna cu anexa nr. 1.
Ministrul justitiei,
Gavril Iosif Chiuzbaian
ANEXA 1
INSTRUCTIUNI
privind efectuarea si legalizarea traducerilor in cadrul activitatii notarilor publici
1. Traducerile de pe inscrisuri din si in limba romana se efectueaza numai de catre persoanele autorizate a efectua traduceri, inscrise in lista-anexa nr. 2 la Ordinul ministrului justitiei nr. 233/C/1996.
2. Autorizarea efectuarii traducerilor se acorda in baza cererii persoanei interesate, daca in urma verificarilor se constata ca indeplineste conditiile prevazute de art. 38 alin. (2) din Regulamentul de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995.
Cererile insotite de copii legalizate de pe actele justificative ale calitatii de traducator se depun la registratura Ministerului Justitiei in cursul ultimului trimestru al anului.
3. Persoanele autorizate sa efectueze traduceri se inscriu intr-o evidenta speciala care se intocmeste de catre compartimentul de specialitate notariala din cadrul Ministerului Justitiei.
Inscrierea se face in ordinea aprobarii cererilor, numarul de ordine trebuind sa insoteasca numele traducatorului in formula: “autorizat cu nr. …………………../………………….. “.
Lista cu traducatorii autorizati, intocmita pe baza acestei evidente si care se comunica celor interesati, se actualizeaza in cursul primului trimestru al fiecarui an.
Traducatorii autorizati isi vor dovedi calitatea in baza instiintarii primite de la Ministerul Justitiei.
4. Traducatorii autorizati pot sa indeplineasca si activitatea de interpreti la intocmirea actelor de catre notarul public, potrivit procedurii prevazute de Legea nr. 36/1995, precum si la instantele judecatoresti si la organele de urmarire penala, in conditiile prevazute de codurile de procedura civila si penala.
5. Traducatorii autorizati pot sa-si desfasoare activitatea fie ca liber-profesionisti, fie ca angajati ai unui birou notarial. In calitate de liber-profesionisti, traducatorilor le sunt aplicabile dispozitiile legale cu privire la calcularea si plata impozitului pe veniturile realizate din aceasta activitate.
6. Traducerea se poate face fie de pe intregul text al inscrisului, fie de pe parti determinate din text, cu conditia ca partile extrase sa nu denatureze intelesul integral al inscrisului, facandu-se in acest caz mentiune ca traducerea priveste un extras. Textul tradus va fi precedat de titulatura:
” Traducere din …………. ” (limba sau dialectul) si va fi urmat de mentiunile:
– traducere solicitata de ……………. (parte sau notarul public)
– inregistrat sub nr. …………. din …………………… (din evidenta notarului public sau a traducatorului).”
Cand inscrisul prezentat pentru traducere este redactat sau contine mentiuni in mai multe limbi, in traducere se va preciza, pentru fiecare text ce urmeaza a fi tradus, limba din care se face traducerea: “Tradus din …………. ” (limba sau dialectul).
Cand inscrisul prezentat pentru traducere cuprinde si un text in limba romana, acesta va fi reprodus in cuprinsul traducerii precedat de mentiunea: “Text in limba romana”.
7. Traducatorul va refuza efectuarea traducerii in cazul cand inscrisul este ilizibil sau contine stersaturi, corecturi, cuvinte taiate, adaugari ori alte particularitati privind elemente esentiale ale inscrisului, daca acestea nu sunt confirmate prin semnatura si sigiliul organului care a intocmit inscrisul sau, dupa caz, prin semnatura partilor.
Traducerea se poate face totusi atunci cand din insusi cuprinsul inscrisului reiese ca este vorba de o simpla si evidenta eroare materiala. In acest caz traducatorul va mentiona intr-o nota eroarea materiala si modul cum a constatat-o si a rectificat-o.
8. Traducerea ce se face dintr-o limba straina intr-o alta limba straina va fi insotita si de o traducere in limba romana, semnata de traducator, pentru ca notarul public sa poata verifica continutul inscrisului. Traducerea in limba romana se va pastra la dosar.
9. Traducatorul va reda sensul exact al inscrisului ce se traduce.
Constructiile gramaticale si modurile de exprimare proprii limbii din care se face traducerea se vor inlocui cu constructii si expresii cu acelasi sens proprii limbii in care se face traducerea.
Cand textul inscrisului ce se traduce este redactat intr-un dialect, se vor mentiona atat limba cat si dialectul din care se face traducerea.
10. Numele de persoane cuprinse in textul inscrisului ce se traduce se vor pastra asa cum sunt scrise in original transcriindu-se, litera cu litera, atat numele cat si prenumele, precum si eventualele porecle.
La cererea expresa a partii, traducatorul va putea mentiona, intr-o nota, echivalentul ortografic sau fonetic al numelui potrivit limbii romane sau limbii materne a partii; in acelasi mod va putea mentiona corespondentul prenumelui prin traducerea acestuia in limba in care se face traducerea sau in limba materna a partii.
11. Denumirile geografice cuprinse in textul inscrisului ce se traduce se vor scrie litera cu litera, afara de cazul in care au un corespondent uzual in limba in care se face traducerea.
Denumirea geografica, schimbata in cursul timpului, va fi redata in traducere cu denumirea din momentul intocmirii inscrisului, iar in nota traducatorului se va trece si denumirea din momentul efectuarii traducerii.
Denumirile organelor de stat, ale asociatiilor, ale societatilor comerciale, ale celorlalte persoane juridice etc. vor fi reproduse in limba din care se face traducerea, trecandu-se in paranteza sinonimul lor in limba in care se face traducerea.
In actele prezentate in vederea traducerii din limba romana intr-o limba straina, denumirile organelor de stat, ale societatilor comerciale, ale celorlalte persoane juridice etc., redate prin initiale sau prescurtari, vor fi traduse fara prescurtari, cel putin o singura data.
12. Traducerile din limba latina sau transpunerile de inscrisuri dintr-un alfabet vechi in alfabetul actual se fac de catre orice notar public sau traducator care are cunostintele necesare in aceste domenii.
13. Traducerile vor fi scrise citet si fara stersaturi.
Traducerile scrise pe mai multe file vor fi numerotate, capsate, cusute sau brosate, iar pe linia de unire a filelor se va aplica sigiliul notarului public.
14. Traducerile facute de notarul public autorizat in conditiile art. 100 din Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 36/1995 se vor legaliza prin incheiere, avand cuprinsul aratat in anexa nr. 24 a acestui regulament.
15. Traducatorul care a efectuat traducerea o va certifica cu formula prevazuta de art. 102 din Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 36/1995:
“Subsemnatul ………………., traducator autorizat cu nr. …………., certific exactitatea traducerii cu textul inscrisului (autentic; in copie legalizata; cu semnatura legalizata, cu data certa; sub semnatura privata, in extras, dupa caz) in limba ………………, care a fost vizat de mine,
Traducator …………., autorizat cu nr. ………….”.
16. Legalizarea semnaturii traducatorului se face in conformitate cu prevederile art. 103 din regulament, de catre notarul public de la oricare birou notarial la care se prezinta traducatorul, dupa verificarea autorizarii sale.
Incheierea de legalizare va avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 23 la Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 36/1995.
17. Toate mentiunile, certificarile si legalizarile se vor face in limba in care se traduce inscrisul.
18. Traducatorul va prezenta la biroul notarului public care legalizeaza semnatura sa inscrisul tradus, vizat de el, precum si traducerea in atatea exemplare cate sunt necesare partii, plus unul pentru arhiva notarului public.
19. Notarul public este obligat sa verifice cuprinsul inscrisului tradus si va refuza legalizarea semnaturii traducatorului daca textul contravine legii sau bunelor moravuri.
20. Calitatea lucrarilor intocmite de traducatorii autorizati va fi verificata si de catre specialisti anume desemnati de ministrul justitiei.
21. Nerespectarea de catre traducatorii autorizati a dispozitiilor de mai sus poate avea drept consecinta retragerea autorizarii lor de catre ministrul justitiei.
Notarii publici raspund cu privire la modul in care isi indeplinesc atributiile ce le revin din prezentele instructiuni, potrivit Legii nr. 36/1995.

Daca informatiile de pe aceasta pagina au fost utile pentru dumneavoastra,  va rugam sa ne votati cu un click in  TOP90. Multumim!

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.